Wetenswaardigheden over bridge

Alerteren

Zelf alerteren moet , maar mag tegenspelers verboden worden!!
De communicatie aan een bridgetafel hoort beperkt te blijven tot hetgeen biedkaarten en spelkaarten zeggen. Daarmee moeten spelers proberen volstrekt duidelijk te zijn voor de andere spelers aan de tafel.

Om dat te optimaliseren is het Alerteren uitgevonden. Als een bieding misschien niet direct (op zich) duidelijk is , moet de partner van degene die biedt, de bieding alerteren!! Een paar wordt daardoor beschermd tegen (ongebruikelijke) afspraken die tegenstanders onderling gemaakt hebben en waar het niet op is voorbereid.
Een goede zaak. MAAR …….alerteren kan ook in het nadeel werken van het paar dat de bieding niet gedaan heeft.  Je ziet dat veelal bij een redelijk verschil in speelsterkte van de paren. Alerts gaan dan storend en verwarrend werken.

DAAROM MAG EEN SPELER AAN HET BEGIN VAN EEN RONDE ZIJN TEGENSTANDERS VERBIEDEN OM TE ALERTEREN. Dat verbod geldt dan voor de hele ronde. Let op: dit verbod ontslaat de speler niet van zijn plicht om ZELF wel te alerteren én is voor risico van de verbiedende speler.

Arbitrage

Elke sport kent op een of andere wijze wel een arbiter of scheidsrechter. Nu zijn we er aan gewend dat die toezien op het spel en straffen uit delen bij overtreding van de regels. (Bij voetbal: de straf voor “hands” is een vrije trap, soms zelfs een penalty). Bij bridge is dat volstrekt anders en, helaas, wordt dat maar door weinig bridgers goed begrepen.

Arbiters in bridge zijn er eerst en vooral om gemaakte foutjes te helpen herstellen in het belang van beide partijen. Bij bridge spreken we niet over “straffen” maar over “het rechtzetten van een onregelmatigheid”. Na die rechtzetting kan het spel op faire wijze worden verder gespeeld met veelal weer gelijke kansen voor beide paren.

Is door een onregelmatigheid de kans op faire uitkomst verloren gegaan, dan kan de arbiter een zogenaamde arbitrale toekennen om de partijen ieder zo eerlijk mogelijk te behandelen.

Toch mag een arbiter bij bridge ook wel een straf opleggen aan spelers die het eigenlijk te bond maken, maar dat komt echt zelden voor.

Op zich is het voorgaande voldoende reden om een beroep op een arbiter (= vaak de Wedstrijdleider) te doen. Het lijkt heel formeel , maar de hulp van een arbiter is juist bedoeld om een sportieve sfeer te waarborgen zonder onderlinge geschillen tussen de bridgers. En dit doet de arbiter op basis van de spelregels, die helaas voor veel best complex zijn. Eigen oplossingen kunnen snel foutjes bevatten.

Bij grotere clubs is arbitrage veelal niet zo’n probleem. Per zitting zijn er vaak meerdere arbiters beschikbaar. Bij kleinere clubs, zoals bij de MaBri, is dat veel moeilijker en wordt er – zoals afgesproken- zelden of nooit een arbiter geraadpleegd.

Ook best, maar beschouw een arbiter in dus primair niet alleen maar als een “bestraffer”, maar juist als een “helper”!

Bel 5 minuten voor einde ronde.

U kent ongetwijfeld het geluid van de bel die aankondigt dat de ronde die u aan het spelen bent over  5 minuten eindigt. Onze wedstrijdleiders waarschuwen u er alsdan ook voor dat er geen nieuw spel meer begonnen mag worden. Maar houdt dat nu precies in?

Wij bij de MaBri verstaan daaronder dat u het volgende (=veelal het 4e) spel niet mag spelen als er voor dat spel nog geen 1e bieding is uitgebracht op het moment dat de klok afging. Dus ook als u de kaarten in uw hand heeft, maar er is nog geen 1e bod, mag u niet verder spelen.

Combitafel
Het aantal paren in een lijn moet altijd een even getal zijn. Als dat niet zo is, wordt er door de WL voor die lijn een wachttafel gemaakt. Als dit in een andere lijn ook het geval is, kunnen twee wachttafels door de WL worden samengevoegd tot een Combitafel. En dat is (uiteraard) terug te zien op het loopbriefje.
Het loopbriefje vermeldt echter niet alle gegevens zoals bij spelen in de eigen lijn gebruikelijk is.
Daarom is het goed om het volgende te weten Het is een vaste regel binnen de organisatie van een zitting dat het paar uit de hoogste lijn van een combitafel in de Noord/Zuid richting speelt. Het andere paar uit de lagere lijn dan speelt uiteraard in de Oost/West richting.

Reageer bij een eventuele vergissing op het plaatsnemen in de onjuiste richting op de vraag van de Bridgemate: “Contrazit?” (Zie bij Contrazit) zoals hieronder omschreven. 

Wordt niet nerveus, de Bridgemate wil je alleen maar helpen om je foutje eenvoudig te corrigeren! Vraag eventueel gerust om hulp van de WL.
CONTRAZIT
Als je aan een nieuwe tafel begint, behoren beide paren erop te letten dat ze de goede dingen gaan doen. Dit is met name de taak van Noord en Oost. Zij moeten controleren of wat op de Brigdemates wordt vermeld, door hen ook zal worden uitgevoerd. Zijn het de goede paarnummers; in de goede richting en de goede spelnummers?

Ondanks deze plicht voor beide paren komt het helaas best vaak voor dat de paren in de verkeerde richting gaan zitten. Dus NZ op de plaats van OW en omgekeerd. De kaarten worden uit het bord gepakt en door iedere speler gesorteerd om een bieding te doen. 

Na driemaal Pas eindigt die bieding en Noord gaat het resultaat daarvan invoeren in de Bridgemate. Daarbij constateert de Bridgemate dat de paren op de verkeerde plaats zijn gaan zitten. Nu ze allen de verkeerde kaarten gezien hebben, kun je die fout niet zomaar even repareren. Als je dat zou doen, heb je immers de kaarten van jouw tegenspelers gezien en dat mag helemaal niet volgens de spelregels.

NEE DIE FOUT MOET JE LATEN ZOALS DIE IS!!

De Bridgemate constateert die fout en zal vragen: "Contrazit?" Als het voorgaande het geval is, antwoordt Noord op de Bridgemate met: “JA”. Voer het resultaat nu ook in op de wijze het gespeeld is. (Dus als er een contract is ingevoerd voor NZ, noteer dan de score van het paar dat NU NZ zit). De computer maakt daardoor de benodigde correcties om de fout te herstellen. 

Na dit eerste spel moeten de spelers voor de volgende spellen wel op de goede plaats gaan zitten om verdere correcties te voorkomen!!!


Maar het komt ook voor dat Noord bij de invoer in de Bridgemate de melding “Contrazit?” krijgt, terwijl beide paren in de goede richting hebben geboden. Dan is er sprake van een invoerfout die Noord maakt op de Bridgemate. Door de “Nee-toets” te gebruiken, kan Noord die invoerfout eenvoudig herstellen.

Kijk dus bij de opmerking op de Bridgemate “Contrazit?” even naar de situatie aan de tafel. Wordt niet nerveus en vraag zo nodig even hulp van de wedstrijdleider! Je kunt immers benadeeld worden door het geven van de onjuiste reactie.
Je draagt door een juiste reactie bij aan de juistheid van de uitslag van de zitting. En dat zul jij zelf ook prettig vinden.
Einde Ronde
Wanneer tijdens een zitting van een ronde alle spellen (bij ons veelal 4) goed zijn ingevoerd in de Bridgemate, zal worden vermeld: “Einde Ronde”. Dat is prima en moet dus worden nagestreefd.
Als dat niet het geval is, hebben de volgende spelers aan de tafel een probleem. Zij kunnen hun scores niet invoeren en de wedstrijdleider (of een ander lid van de Tc) moet ingrijpen. Dat is bij een goed gedrag van alle spelers volstrekt overbodig.
Bij clubs die de spelregels wat strenger volgen, worden daarvoor straffen uitgedeeld in de vorm van een score van bijv. 45% voor beide paren die de gegevens van de zitting niet goed hebben afgerond.
Wij doen niet zo streng bij de MaBri, maar wij stellen het juiste invoeren van de scores per zitting wel op hele hoge prijs voor het plezierige verloop van die zitting.

CONTROLEER DUS AAN HET EIND VAN EEN RONDE OF OP DE BRIDGEMATE VERMELD WORDT: “EINDE RONDE”.

Bovendien behoren de spelers voordat zij een nieuwe ronde gaan spelen te controleren of de gegevens op de bridgemate overeenkomen met de gegevens op hun loopbriefje (tafelnummer, paarnummers en spelnummers)!!!
Individuele competitie

Bridge kent verschillende vormen om competities te spelen. De meeste bekende daarvan is de parencompetitie. De clubcompetities gedurende een bridgeseizoen zijn veelal parencompetities. Bij een parencompetitie worden de in meerdere zittingen bereikte resultaten per “vast” paar bijgehouden en in de competitiestand verwerkt.

Bij een individuele competitie worden de scores van zittingen verwerkt per persoon/individu. Per zitting kan een individu in principe met steeds een ander individu een paar vormen. Winnaar van de competitie is de PERSOON met het beste totaal- of gemiddelde resultaat. Een individuele competitie kent geen promoties of degradaties gedurende de competitie. (Slechts één ronde met een aantal zittingen).

Bij een individuele competitie kun er je natuurlijk voor kiezen om elke zitting met dezelfde persoon te spelen. Door je zo in te schrijven voor de zittingen krijg je weliswaar een individueel resultaat, maar dat is precies hetzelfde als het resultaat van jouw partner. Eigenlijk speel je zo, binnen een individuele competitie, toch een parencompetitie.

Een individuele competitie zie je vaak bij zomerbridge. Het in een vast paar spelen is dan door de verschillende vakantiedata van de partners vaak niet mogelijk.

Een mooie oplossing!

Kaarten controleren

Bij het begin van een nieuw spel moeten alle spelers de kaarten die ze uit het bord halen tellen. Dat behoren er 13 te zijn. Als dat niet klopt is het verstandig de WL te roepen om de fout recht te zetten.

Aan het einde van een spel is het dringend wenselijk dat iedere speler de kaarten van zijn/haar hand schudt voordat die teruggaan in het bord. Dit om te voorkomen dat de volgende spelers iets af kunnen leiden van de wijze hoe de vorige spelers het spel gespeeld hebben.  (Denk er maar eens aan dat er een rondpas is geweest zonder dat de kaarten van een hand daarna niet geschud zijn. Je krijgt ze dan keurig op volgorde in je hand en de conclusie die je kunt trekken is overduidelijk).

BOVENDIEN is het uitermate zinvol dat iedere speler de kaarten opnieuw telt voordat hij/zij de kaarten terug in het bord stopt. Dat behoren er ook weer 13 te zijn. Een eventuele afwijking kan dan in overleg met de WL tijdig en vaak eenvoudig worden hersteld. De volgende spelers hebben dan geen last van de begane vergissing.

Niet gespeeld

Helaas lukt het niet altijd om alle spelletjes van een ronde in ronde van een zitting te spelen. We moeten aan de computer kenbaar maken welk spel (of welke spellen) niet gespeeld zijn. Dit doen we door in de Bridgemate bij dat spelnummer in te voeren : “0”.
Er verschijnt dan in beeld “NG”.
(VUL op Bridgemate NIET IN: “PAS”!!!! Zie hieronder bij rondpas).

Nu hoor je vaak zeggen: op zo’n niet gespeeld spelletje krijg je 50%. Maar dat is niet waar!
De score op een spel wordt berekend op basis van het aantal keren dat een spel in een zitting (lees: middag) gespeeld is. Door “NG” in te geven wordt dit aantal keren dat het spel gespeeld is verlaagd. Er komt dan een andere, maar wel de correcte uitkomst uit.

Percentages

Hoe komen die tot stand? Welnu, “die hoest de computer op zullen velen zeggen. Hoe hoger het eigen percentage hoe beter is het enige waar ze op letten.

Voor wie toch iets meer wil weten, tillen we hier een tipje van de sluier op.

Percentages voor een spel, spelgroep of zitting komen tot stand op basis van het maximale aantal MP’s (= Match Points) dat voor dat spel, die spelgroep of die zitting behaald kan worden.  Het percentage voor een paar geeft aan hoeveel procent  de MP’s die het paar behaald heeft bedraagt van het te behalen maximum MP’s. Als het maximum te behalen aantal 90 MP’s zou zijn en een paar heeft 65 MP’s veroverd, dan is het percentage  dus 72,22% (percentages worden altijd –normaal- afgerond op 2 decimalen nauwkeurig).
Dus percentages komen voort uit behaalde MP’s.

MP’s komen op hun beurt weer voort uit de scores gemaakt met slagen.
Ieder kent die scores wel, ze staan o.a. op de achterzijde van de biedkaarten. In principe geldt: hoe hoger die score, hoe beter.
Bij de toewijzing van MP’s op basis van die scores wordt echter per spel rekening gehouden met de scores die andere spelers van het spel behaald hebben. De verschillen in volorde van de scores blijven wel bestaan, maar de grootte van de verschillen tussen de scores worden afgevlakt.

Een weetje: als een spel niet gespeeld wordt, daalt het maximale aan MP’s dat op zo’n spel behaald kan worden. Het percentage van een paar wordt dan berekend over dit lagere maximum.
(Velen denken dat je ieder 50% of een of ander fictief resultaat krijgt toegewezen, maar dat is dus niet juist).

Rondpas

Het is een wijdverbreid misverstand dat bij een rondpas in de 1e ronde dat een spel gespeeld wordt, de kaarten van dat spel opnieuw geschud/gewassen en gespeeld mogen worden.
Dit is echter een forse overtreding van de spelregels van Bridge.

Door de kaarten opnieuw te schudden ontneem je spelers die na jou het spel spelen de mogelijkheid om bij een gelukkige zitting van de kaarten en de juiste conventie een hoge score te behalen. Dit ontnemen van die kans is niet passend binnen bridge.

Geef een rondpas op de Bridgemate in met “PAS”.
(PM: “0” invoeren betekent: “Niet gespeeld”).

Topintegraal

Topintegraal wil zeggen dat:
1. op een bridgezitting in alle lijnen dezelfde spellen worden gespeeld (die zijn dus voorgesorteerd en daarom mag er in de eerste ronde niet geschud worden);
2. de uitslag zoals gebruikelijk per lijn wordt uitgerekend, maar bovendien over alle lijnen heen.
Als speler van een spel wordt je daardoor in een topintegraal-wedstrijd met meer mensen vergeleken en zijn er veelal meer verschillende scores op dat spel dan bij in een afzonderlijke lijn. De uitdaging om een goede score op een spel te halen wordt daardoor groter.

Voor de diepgravers de volgende informatie:
Het voor een spel behaalde percentage wordt berekend op basis van de frequentiestaat voor dat spel. Bij twee lijnen heb je een aparte frequentiestaat voor lijn A en voor lijn B. Per staat wordt het percentage bepaald.
Bij een topintegrale wedstrijd worden die frequentiestaten in feite in elkaar geschoven tot één staat. Het percentage wordt nu bepaald op basis van deze ene staat. En daarin zullen meer verschillende scores op het spel voorkomen dan in de staat van een afzonderlijke lijn. Het gevolg is een ander percentage.

In het persoonlijk overzicht dat na een topintegraal-zitting gemaild wordt, staan de percentages die behaald zijn in de eigen lijn tussen vierkante haken. Leuk om te proberen de verschillen te verklaren!